WINDSTUDIO

Windonderzoek en praktische oplossingen

Met een windonderzoek brengen we het lokale windklimaat in kaart rondom bestaande of een nieuwbouw ontwikkelingen. Dit aan de hand van een wind deskundige beoordeling of een CFD windonderzoek. Het kan zijn dat het oordeel van de wind deskundige is dat een windonderzoek met CFD uitgevoerd moet worden. Een beoordeling wordt gedaan of voldaan wordt aan de gestelde eisen rondom windhinder en windgevaar.

Naast de toetsing en beoordeling van het windklimaat bieden wij in samenwerking met onze partner WindSafe standaard en maatwerk oplossingen om het windklimaat te verbeteren.

Regelgeving

In Nederland bestaat geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. Dit betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te worden genomen in de afwegingen. De grondslag voor de beoordeling van het aspect windhinder staat in art. 3.1 Wet Ruimtelijke Ordening, namelijk de zorg voor een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor is het in kaart brengen van mogelijke windhinder of windgevaar en deze betrekken in de beoordeling nodig.

NEN 8100

De methode als omschreven in de NEN 8100 berekent op basis van uurgemiddelde windsnelheden de overschrijdingskans in percentage van uren per jaar berekend. De NEN 8100 geeft in een tabel de waardering (slecht, matig, goed) voor het lokale windklimaat weer voor verschillende activiteiten (doorlopen, slenteren, langdurig zitten). De waardering wordt gebaseerd op de overschrijdingskans van de windhinder drempelwaarde. In deze norm is een beslismodel weergegeven wanneer een windonderzoek mogelijk nodig kan zijn:

Gebouwen hoger dan 30 m -> CFD windonderzoek
Beschut gelegen gebouwen, hoogte 15 tot 30 m -> wind deskundige oordeel
Onbeschut gelegen gebouwen, hoogte tot 30 m -> wind deskundige oordeel

Aanpak CFD windonderzoek

Eerst wordt de omgeving van de geplande ontwikkeling nauwkeurig bekeken. Gebieden binnen de invloedsfeer worden ingedeeld naar functie/activiteit en de bijbehorende minimale kwaliteitsklasse wordt vastgesteld. Een 3D model van de bebouwing met een straal van ten minste 300 m wordt gemaakt. Op basis van de hoogte van de gebouwen in de omgeving wordt bepaald of een groter model nodig is. Wij adviseren enkel de situatie met de geplande ontwikkeling te berekenen. Wij zijn van mening dat hinder en gevaar op plekken waar dit niet wenselijk is moeten worden voorkomen. Een vergelijk is dan niet strikt noodzakelijk. Uiteraard kunnen wij het onderzoek uitbreiden om een dergelijk vergelijk te maken.

Het windklimaat wordt berekend voor 12 windrichtingen, waarbij voor elke windrichting het aantal uren dat de windhinder en windgevaar drempelwaarden overschreden wordt vastgesteld. Het aantal overschrijdingsuren per locatie wordt bij elkaar opgeteld. De lokale kwaliteitsklasse wordt vastgesteld op basis van het percentage overschrijdingsuren.

In een bondige rapportage wordt het windklimaat gepresenteerd. Het windklimaat wordt vergeleken met de vooraf bepaalde functie en minimaal te behalen kwaliteitsklasse. Gebieden waar niet wordt voldaan aan de gestelde prestatie worden nader besproken. De conclusie geeft aan of de geplande ontwikkeling een negatief effect heeft in de omgeving. Een negatief effect wordt gekenmerkt dat door toedoen van de nieuwe ontwikkeling niet aan de vastgestelde kwaliteitsklasse wordt voldaan. Voor de locaties waar dit het geval is worden aanbevelingen gedaan waarmee wel aan de gestelde eisen kan worden voldaan.

Aanpak wind deskundige oordeel

Wij praten liever over een wind deskundige in plaats van een windhinder deskundige, omdat wij niet alleen kennis hebben van windhinder en gevaar maar ook van een goed windklimaat.

De omgeving van de geplande ontwikkeling wordt nauwkeurig bekeken. Gebieden binnen de invloedsfeer worden ingedeeld naar functie/activiteit en de bijbehorende minimale kwaliteitsklasse wordt vastgesteld. De hoogte van de omliggende bebouwing wordt vastgesteld. Op basis van statische windgegevens voor de betreffende locatie (windroos) wordt ingeschat op welke locaties rondom de geplande ontwikkeling versnellingen optreden en waar juist beschutting optreedt. Deze inschatting wordt tevens gedaan voor de bestaande situatie.

In een bondige rapportage wordt aangegeven waar welke windklimaat kwaliteitsklasse wordt verwacht. Het ingeschatte windklimaat wordt vergeleken met het ingeschatte huidige windklimaat. Op basis hiervan wordt ingeschat of het windklimaat verslechterd op locaties waar dit niet wenselijk is. Tevens wordt bijzondere aandacht gegeven aan entree gebieden.

Op basis van de beschouwing wordt geconcludeerd of het windklimaat verslechterd en of er gebieden zijn die niet voldoen aan het gewenste windklimaat. Tevens wordt er in de conclusie aangegeven of verdergaand CFD windonderzoek noodzakelijk is. Ten slotte worden aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van mogelijke maatregelen om het winklimaat te verbeteren indien nodig.

Praktische oplossingen

Naast het uitvoeren van de onderzoeken bieden wij met onze partner Windsafe praktische oplossingen. Hierbij hebben we keuze uit de standaardproducten en maatwerk. Denk aan het verbeteren van het windklimaat bij de entree van gebouwen en het creëren van windluwe locaties voor recreatie in en rondom de ontwikkeling.

windsafe gevellamel
windsafe gevellamel CFD

Expertise

Door onze ruime ervaring kunnen wij snel de 3D modellen en CFD bereking opstellen. 

3D windhinder CFD model

Korte rekentijd

Met ons HPC cluster (128 cores) worden de simulaties in een kort tijdsbestek uitgevoerd. Hiermee worden CFD simulaties een ontwerptool.

HPC cluster

Stel direct een vraag?
Binnen 24 uur antwoord!

Disclaimer/copyright 2021